ล่าสุด

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมา

ประวัติสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย ปรากฎตามหลักฐานทะเบียนคุมที่ดินราชพัสดุ เดิมปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๔ เป็นลักษณะอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้องเสาปูน คอนกรีตเสริมเหล็กต่อด้วยไม้สัก ฝาไม้สัก พื้นไม้สัก บันไดปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลูกสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ ๕๓๖,๖๑๕ มีเนื้อที่ ๑-๒-๑๗ ไร่ ตั้งอยู่ติดกับริมคลองพระพิมลราชา เลขที่ ๗๖ หมู่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จัจงหวัดนนทบุรี ต่อมาได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังปัจจุบัน บริเวณที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง

สถานีตำรวจภูธรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓/๗ หมู่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในเนื้อที่ ๔ ไร่ ๖ ตารางวา

ภูมิประเทศ

อำเภอไทรน้อย มีพื้นที่ ๑๙๑.๕๙๑ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางเลน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำการเกษตรเนื่องจากมีลำคลองต่างๆ ในพื้นที่มีคลองจำนวนมาที่สำคัญได้แก่ คลองพระพิมลราชา , คลองทวีวัฒนา