ล่าสุด

ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.อำนาจ เตียวตระกูล
ผกก.สภ.ไทรน้อย
ผงส.ผทค.สภ.ไทรน้อย

พ.ต.ท.วัชรวิชญ์ นิธิวรรัชย์
รอง ผกก.สส.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.นทพล กาญจนาภรณ์
รอง ผกก.ป.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.ชำนาญ วงศ์ศรีเผือก
พงส.ผนพ.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.ชาคิน แดงอรุณ
พงส.ผนพ.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.ประภาส พรมคล้าย
สวป.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.หญิง ปิยพัชร์ ละออง
สว.อก.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ต.ปรัชญา สินเกื้อกูล
สว.สส.สภ.ไทรน้อย