ล่าสุด

งานสืบสวน

พ.ต.ท.พิษณุ เพ็ชร์คำ
รอง ผกก.สส.สภ.ไทรน้อย

พ.ต.ท.พรศักดิ์ ทุมสงคราม
สว.สส.สภ.ไทรน้อย

ร.ต.ท.เรวัต สุริยะ
รอง สว.สส. สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท.สุรพล รอดเผือก
รอง สว.สส. สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท.จันทร์ เย็นฉ่ำอุรา
รอง สว.สส. สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต.สมพงษ์ สมเนตร
รอง สว.(ป.)สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต.สมพงษ์ พรรณราย
รอง สว.(สส.)สภ.ไทรน้อย
ด.ต.ชุมพร บุญทศ
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไทรน้อย
ด.ต.โสภณ แตงขาว
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไทรน้อย
ด.ต.สุรศักดิ์ แก่นเสาร์
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไทรน้อย
ด.ต.ธงชัย ปะวรรเน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรน้อย
ด.ต.สมคิด เจริญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรน้อย
ด.ต.หญิง พิมพร เลิศอนันต์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรน้อย
จ.ส.ต.พีรวัส โรจนวริทธิกุล
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไทรน้อย